Gebruiksvoorwaarden italiëplein

Datum: 20 maart 2023

Dit zijn de Gebruiksvoorwaarden van italiëplein, gevestigd aan de Meddoseweg 5, 7104AA te Winterswijk Meddo en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder inschrijvingsnummer 85035785 (hierna aangeduid als “italiëplein”).

italiëplein biedt een Website, een Webshop, een workshop en een online trainingsprogramma aan. Aan het gebruik van de Diensten zijn onderstaande voorwaarden verbonden. Door de Diensten te gebruiken en/of door deze Gebruiksvoorwaarden te accepteren bij het aanmaken van een Account, gaat Gebruiker hiermee akkoord.

Afwijkingen van of aanvullingen op deze Gebruiksvoorwaarden zijn alleen bindend indien deze door italiëplein Schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 1: Definities

De in de Gebruiksvoorwaarden met beginhoofdletters geschreven termen hebben, zowel in meervoud als in enkelvoud, de hiernavolgende betekenis.

1.1. Account: het persoonlijke Account van Gebruiker aangemaakt door Gebruiker via de website.
1.2. Diensten: de Diensten aangeboden door Italiëplein, waaronder de Website, de Webshop, de pizza workshop en het online trainingsprogramma ‘De Perfecte Pizza Formule’.
1.3. Gebruiker: de natuurlijke persoon die gebruik maakt van de Diensten.
1.4. Gebruiksvoorwaarden: de onderhavige voorwaarden.
1.5. Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten van intellectuele eigendom en aanverwante rechten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot auteursrechten, databankrechten, domeinnamen, handelsnaamrechten, merkrechten, modelrechten, naburige rechten, octrooirechten, alsmede rechten op knowhow.
1.6. Materialen: de Website, de Webshop, teksten, afbeeldingen, video’s en andere materialen die door Italiëplein en derden zijn aangeleverd.
1.7. Overeenkomst: de Overeenkomst tussen Gebruiker en Italiëplein op basis van het accepteren van deze Gebruikersvoorwaarden.
1.8. Partijen: Gebruiker en italiëplein gezamenlijk.
1.9. Privacyen cookieverklaring: de Privacy- en cookieverklaring van italiëplein, te raadplegen via de pagina Privacy & Cookies.
1.10. Schriftelijk: onder Schriftelijk valt in deze Gebruikersvoorwaarden ook communicatie per e-mail, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van het bericht voldoende vaststaat.
1.11. Webshop: de Webshop van italiëplein, te raadplegen via https://shop.italieplein.nl.
1.12. Website: de Website van italiëplein, te raadplegen via https://www.italieplein.nl.

Artikel 2: Gebruik van de Diensten

2.1. italiëplein biedt Diensten aan waarbij gebruikers blogs, video’s en recepten kunnen raadplegen en gebruiken. Via de Webshop kunnen Gebruikers onder andere producten bestellen voor het maken van pizzadeeg, het beleggen van pizza’s, het bakken van de pizza’s en voor het serveren van pizza’s. Bij het bestellen van producten kunnen Gebruikers kiezen om een Account aan te
maken, zodat onder meer eerdere bestellingen en factureren bekeken kunnen worden. Om mee te kunnen doen aan het online trainingsprogramma moet Gebruiker een Account aanmaken. Daarnaast biedt Italiëplein een pizzaworkshop aan waarbij Gebruikers kunnen leren om de lekkerste zelfgebakken pizza’s ooit te maken.

2.2. Gebruiker kan ervoor kiezen om een Account aan te maken bij het bestellen van producten uit de Webshop. Gebruiker moet zich dan eerst registreren. Nadat de registratie is afgerond, kan Gebruiker direct op zijn Account inloggen.

2.3. Om het online trainingsprogramma te kunnen volgen, moet Gebruiker zich eerst registreren. Nadat de registratie is afgerond, kan Gebruiker direct op het Account inloggen en het online trainingsprogramma volgen.

2.4. Gebruiker dient de toegang tot het Account middels een gebruikersnaam en wachtwoord af te schermen voor onbevoegden. Het wachtwoord dient Gebruiker in het bijzonder strikt geheim te houden. italiëplein mag ervan uitgaan dat alles dat gebeurt vanaf het Account na aanmelding met het gebruikersnaam en wachtwoord, onder de leiding en toezicht van Gebruiker gebeurt. Gebruiker is dus aansprakelijk voor al deze handelingen, tenzij bij italiëplein is gemeld dat een ander het wachtwoord kent.

2.5. Indien Gebruiker de inloggegevens van zijn Account is kwijtgeraakt of indien Gebruiker weet of vermoedt dat zijn inloggegevens in handen van onbevoegden zijn gekomen, dient Gebruiker direct alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs nodig en wenselijk zijn om misbruik van het Account te voorkomen. Deze maatregelen kunnen bijvoorbeeld bestaan uit het wijzigen van het wachtwoord, het blokkeren van het Account en/of het in kennis stellen van italiëplein, zodat italiëplein gepaste maatregelen kan nemen.

2.6. Gebruiker zal de Diensten slechts gebruiken voor de doeleinden waarvoor het naar zijn aard bestemd is en zal daarbij de eventuele door italiëplein verstrekte instructies nauwgezet opvolgen.

Artikel 3: Gebruiksregels

3.1. Het is verboden de Diensten te gebruiken voor handelingen die in strijd zijn met de Nederlandse of andere toepasselijke wet- en regelgeving. Hieronder valt onder meer het opslaan of verspreiden via de Diensten van informatie die smadelijk, lasterlijk of racistisch is. Ook het plaatsen van kwaadaardige inhoud op de Diensten, zoals malware of andere schadelijke software valt
hieronder.

3.2. Daarnaast is het verboden bij de Diensten:

a. onfatsoenlijk taalgebruik te gebruiken;
b. informatie te plaatsen op plaatsen waar dat ongewenst is (offtopic);
c. informatie te verspreiden die pornografisch of erotisch is (ook indien deze op zich legaal is);
d. informatie te verspreiden in strijd met auteursrechten, of hyperlinks naar dergelijke informatie te plaatsen;
e. anderen behulpzaam te zijn bij het schenden van de rechten van derden, zoals door linken naar hacktools of uitleg over computercriminaliteit die kennelijk is bedoeld om de lezer in staat te
stellen de omschreven criminele gedragingen te (doen) plegen en niet om zich daartegen te kunnen verdedigen;
f. de persoonlijke levenssfeer van derden te schenden, bijvoorbeeld door het zonder toestemming of noodzaak verspreiden van persoonsgegevens van derden of het herhaaldelijk lastigvallen van derden met door dezen ongewenste communicatie;
g. voor commerciële doeleinden in te zetten;
h. zich op dusdanige manier te gedragen dat overlast of hinder voor andere Gebruikers ontstaat;
i. en verder al datgene te doen wat in strijd is met de redelijkheid en billijkheid.

3.3. Indien italiëplein constateert dat Gebruiker bovengenoemde voorwaarden overtreedt, of een klacht hierover ontvangt, mag italiëplein zelf ingrijpen om de overtreding te beëindigen.

3.4. Indien naar het oordeel van italiëplein hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van italiëplein of derden en/of van de dienstverlening via internet, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, lekken van persoonsgegevens of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare
software, is italiëplein gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen. italiëplein is daarbij in het bijzonder gerechtigd Gebruikers bijdragen naar eigen inzicht aan te passen.

3.5. italiëplein is te allen tijde gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten. Voorts is italiëplein gerechtigd om de naam, het adres, het IP-adres en andere identificerende gegevens van Gebruiker af te geven aan een derde die klaagt over het door Gebruiker inbreuk maken op diens rechten of deze Gebruiksvoorwaarden, mits:

a. het voldoende aannemelijk is dat de Materialen, op zichzelf beschouwd, jegens de derde onrechtmatig en schadelijk zijn;
b. de derde een reëel belang heeft bij de verkrijging van de gegevens;
c. het aannemelijk is dat er in het concrete geval geen minder ingrijpende mogelijkheid is om de gegevens te achterhalen; en
d. de afweging van de betrokken belangen meebrengt dat het belang van de derde behoort te prevaleren.

3.6. italiëplein kan de schade als gevolg van overtredingen van deze gedragsregels op Gebruiker verhalen. Gebruiker vrijwaart italiëplein van alle claims van derden in verband met door hem geplaatste informatie.

Artikel 4: Beschikbaarheid en onderhoud

4.1. italiëplein garandeert niet dat de Diensten foutloos functioneren dan wel ongestoord werken. italiëplein is hierbij afhankelijk van diensten van derden en heeft geen invloed op of controle over betreffende derden. Gebruiker is zich ervan bewust dat de Diensten afhankelijk zijn van een stabiele internetverbinding op de locatie waar Gebruiker de Diensten wenst te gebruiken. italiëplein kan geen invloed uitoefenen op de internetverbinding, netwerk en apparatuur van Gebruiker. Gebruiker is verantwoordelijk voor het onderhouden van deze internetverbinding, netwerk en apparatuur.

4.2. italiëplein spant zich in om de Diensten beschikbaar te laten zijn, maar garandeert geen ononderbroken beschikbaarheid.

4.3. italiëplein onderhoudt de Diensten actief. Onderhoud kan elk moment plaatsvinden, ook als dit kan leiden tot een beperking van de
beschikbaarheid. Onderhoud wordt zo mogelijk vooraf aangekondigd.

4.4. Italiëplein mag van tijd tot tijd de functionaliteit van de Diensten aanpassen. Daarbij zijn feedback en suggesties van Gebruikers welkom, maar uiteindelijk
beslist italiëplein zelf welke aanpassingen zij al dan niet doorvoert. italiëplein zal zich inspannen deze beperkingen in het gebruik tijdig aan te kondigen.

Artikel 5: Intellectuele Eigendomsrechten

5.1. De Diensten, de bijbehorende software alsmede alle Materialen behoren tot het intellectueel eigendom van italiëplein. Deze mogen op geen enkele wijze
gekopieerd of gebruikt worden zonder aparte Schriftelijke toestemming van italiëplein, behalve in de gevallen waarin dat wettelijk is toegestaan.

5.2. De Intellectuele Eigendomsrechten die rusten op de Diensten en op de Materialen berusten en blijven berusten bij italiëplein.

5.3. italiëplein verstrekt hierbij Gebruiker een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht voor de duur van de Overeenkomst teneinde de Diensten te kunnen gebruiken in overeenstemming met onderhavige Gebruiksvoorwaarden en voor de duur van de Overeenkomst.

5.4. Informatie die Gebruiker publiceert of opslaat via de Diensten is en blijft het eigendom van Gebruiker (of dat van de toeleveranciers). italiëplein heeft een gebruiksrecht om deze informatie in te zetten voor de Diensten en alles dat daarmee samenhangt.

5.5. Het gebruiksrecht uit het vorige lid wordt voor onbepaalde tijd gegeven en kan niet worden ingetrokken. Het gebruiksrecht blijft bestaan na beëindiging van de Overeenkomst. In uitzonderlijke gevallen waarin sprake is van een zwaarwegend belang tegen voortgezet gebruik van de informatie kan italiëplein besluiten tot aanpassing of verwijdering. 

5.6. Het is na plaatsing van informatie niet mogelijk deze aan te passen of te verwijderen.

5.7. Indien Gebruiker informatie stuurt naar italiëplein, bijvoorbeeld feedback over een fout of een suggestie voor verbetering, geeft Gebruiker haar een onbeperkt en eeuwigdurend gebruiksrecht deze informatie te gebruiken voor de Diensten. Dit geldt niet voor informatie die Gebruiker nadrukkelijk als vertrouwelijk markeert.

5.8. italiëplein zal geen kennisnemen van privégegevens die Gebruiker opslaat en/of verspreidt via de Diensten, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede dienstverlening of Italiëplein daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal italiëplein zich inspannen de kennisname van de gegevens zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit
binnen haar macht ligt.

Artikel 6: Privacy

6.1. Bij het gebruik van de Diensten worden persoonsgegevens verwerkt. Gebruiker geeft toestemming voor alle vormen van verwerking die vallen binnen de scope van de Diensten. Informatie over hoe italiëplein omgaat met de persoonsgegevens van Gebruikers is te vinden in de Privacy- en cookieverklaring.

Artikel 7: Vergoeding voor de Diensten

7.1. Voor het gebruik van de Diensten is Gebruiker geen vergoeding verschuldigd.

Artikel 8: Aansprakelijkheid

8.1. Behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid, is italiëplein jegens Gebruiker niet aansprakelijk, op welke grond dan ook, voor enige schade in verband met de Diensten.

8.2. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat Gebruiker de schade uiterlijk binnen twee maanden na ontdekking Schriftelijk bij italiëplein meldt.

8.3. In geval van overmacht is italiëplein nimmer gehouden tot vergoeding van de daardoor bij Gebruiker ontstane schade. Van overmacht is onder meer sprake bij storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand en overstroming.

8.4. italiëplein is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud van of koppelingen in websites, applicaties en diensten van derden, of voor wijzigingen in of updates van websites, applicaties en diensten van derden, zulks voor zover door de wet is toegestaan. italiëplein biedt deze koppelingen en toegang tot websites en diensten van derden slechts aan voor het gemak
van Gebruiker. 

8.5. italiëplein garandeert niet de juistheid van de op de Website aangeboden Materialen. De Materialen kunnen op ieder moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van italiëplein.

8.6. italiëplein is niet aansprakelijk voor type- en programmeerfouten in de prijzen op de Website. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Artikel 9: Totstandkoming, duur en opzegging

9.1. Deze Overeenkomst wordt gesloten en treedt in werking met de aanvaarding door de Gebruiker van deze Gebruikersvoorwaarden, tijdens de toegang tot of het gebruik van de Diensten en blijft vervolgens van kracht totdat deze wordt beëindigd.

9.2. Gebruiker kan de Overeenkomst op elk moment beëindigen door zijn Account te verwijderen of, in het geval de Gebruiker geen Account heeft, zijn gebruik van de Diensten stop te zetten.

9.3. italiëplein kan de Overeenkomst beëindigen indien Gebruiker achttien maanden lang geen gebruik heeft gemaakt van de Diensten. Zij zal in dat geval eerst een herinneringsmail sturen bij het e-mailadres dat aan het Account gekoppeld is.

Artikel 10: Wijzigingen Gebruiksvoorwaarden

10.1. italiëplein mag deze Gebruiksvoorwaarden alsook de prijzen van haar producten op ieder moment aanpassen.

10.2. Indien Gebruiker een wijziging of aanvulling niet wenst te accepteren, kan Gebruiker tot de datum van inwerkingtreding de Overeenkomst opzeggen. Gebruik van de Diensten na de datum van inwerkingtreding geldt als acceptatie van de gewijzigde of aangevulde voorwaarden.

Artikel 11: Bestellingen plaatsen via de Webshop

11.1. In de Webshop kunnen bestellingen tegen betaling worden geplaatst. De betaling geschiedt via een payment service provider en als zodanig heeft italiëplein geen invloed op of controle over de betalingsprocedure.

11.2. Aangezien de aankopen betrekking kunnen hebben op bederfelijke producten, doet Gebruiker afstand van zijn herroepingsrecht voor de producten die binnen de bedenktermijn kunnen bederven, zodra de bestelling is bevestigd.

11.3. Indien Gebruiker gebruik maakt van zijn herroepingsrecht op eetwaren en deze eetwaren geopend zijn teruggestuurd, dan is er sprake van 100% waardevermindering op deze producten.

Artikel 12: Annulering van de pizza workshop

12.1. Aan de pizza workshop kunnen een beperkt aantal Gebruikers meedoen. Gebruikers moeten reserveren om mee te kunnen doen.

12.2. Indien Gebruiker onverhoopt niet aanwezig kan zijn, heeft Gebruiker het recht om zelf een vervanger te regelen.

12.3. Indien Gebruiker geen vervanger heeft kunnen regelen, kan Gebruiker tot twee weken voorafgaand aan de pizza workshop de reservering kosteloos
annuleren of een alternatieve workshopdatum kiezen.

12.4. Wanneer de annulering binnen twee weken tot de pizza workshop geschiedt, betaalt Gebruiker 50% van het deelnamebedrag aan italiëplein. Bij annulering
binnen één week tot de pizza workshop betaalt Gebruiker 75% van het deelnamebedrag aan italiëplein.

12.5. Er vindt geen restitutie plaats indien Gebruiker niet komt opdagen en zich niet heeft afgemeld, of wanneer de afmelding binnen 24 uur tot de pizza
workshop heeft plaatsgevonden.

12.6. Mocht er sprake zijn van bijzondere omstandigheden, dan kan Gebruiker contact opnemen met italiëplein om te overleggen over een passende
oplossing.

Artikel 13: Overige bepalingen

13.1. Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

13.2. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen in verband met de Diensten worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin italiëplein gevestigd is.

13.3. Indien een bepaling in deze Gebruiksvoorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Gebruiksvoorwaarden aan. Partijen zullen in dit geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

13.4. italiëplein is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde die de Diensten van haar overneemt. italiëplein zal Gebruiker hiervan vooraf op de hoogte stellen. Indien Gebruiker dit niet wenst te accepteren, kan Gebruiker de Overeenkomst opzeggen.

13.5. Gebruiker is niet gerechtigd zijn rechten uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde.

Artikel 14: Klachten en ondersteuning

14.1. Indien Gebruiker vragen, opmerkingen of klachten heeft, of problemen ondervindt bij het gebruik van de Diensten, kan Gebruiker contact opnemen via e-mail info@italieplein.nl. italiëplein streeft ernaar zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de e-mail te reageren. Mocht de reactie wegens onvoorziene omstandigheden meer tijd nodig hebben, dan laat italiëplein dit tijdig weten.

14.2. In het geval Partijen onderling niet tot een oplossing komen, kan Gebruiker contact opnemen met de afdeling bemiddeling van Stichting Webshop Keurmerk, waar italiëplein bij is aangesloten.

14.3. Indien de bemiddelingspoging niet tot een bevredigende oplossing leidt, dan bestaat de mogelijkheid voor Gebruiker om het geschil voor te leggen aan de Geschillencommissie (SGC).